Historia

Europen (=European Practice Enterprise Network) startade som ett EU-projekt 1993 med stöd från Europeiska socialfonden och förbundsdagen i Nordrhein Westfalen, Tyskland. Projektet syftade till att skapa en internationell samarbetsstruktur mellan de Övningsföretag som redan fanns i ett antal länder i Europa. Sverige kom med i projektet 1995, efter det att de första Övningsföretagen startats under 1994.

Medlemsorganisationen bildas

När projektet löpte ut 1997, beslöt de 12 länder som samverkat i Europen att starta en medlemsfinansierad ideell organisation. Start skedde i oktober 1997 och Sverige blev först ut med att hantera ordförandeklubban in den nya föreningen Europen e.V. med säte i Essen, Tyskland.

PEN International

Efter en snabb tillväxt med nya medlemsländer, de flesta utanför Europa, beslöts att namnet PEN International skulle vara medlemsorganisationens namn utanför Europa. Därför kallas organisationen Europen-PEN International i Europa för att knyta an till det tidigare inarbetade namnet.

Arbetssätt

Högsta beslutande organ i Europen-PEN International är medlemsmötet, som hålls 2 gånger per år. På detta möte har alla fullvärdiga medlemmar (där Sverige ingår) en röst per land i alla beslut som tas. Det finns även medlemsländer som är löst knutna till nätverket under tiden de bygger upp egna centralenheter och får igång tillräckligt många Övningföretag för att kunna bära en infrastrukur i form av omvärld (centralenhet) för företagen.

De mer etablerade medlemmarna i föreningen fungerar som mentorer för länder som vill ansluta sig till Europen-PEN International. Dessa mentorer hjälper till med uppbyggnad av nationella nätverk av Övningsföretag.

Samordningscenter i Tyskland

Sedan starten 1997 har Europen-PEN International haft ett samordningscenter i Essen, Tyskland. Idag (2016) är Scott Mitchell centerledare och Rajib Banik IT-ansvarig.

Styrelse och arbetsgrupper

För att arbetet med utveckling och teknik ska rulla på mellan medlemsmötena, har föreningen en styrelse som består av representanter från olika länder. Styrelsen väljs på medlemsmötet. Dessutom utses representanter till olika arbetsgrupper, som är inriktade på att utveckla samarbeten och teknik som är till nytta för alla länder i nätverket.

Projekt

Eftersom Europen-PEN International består av många länder, drivs projekt med olika medlemsländer inblandade. Ett exempel är det Leonardoprojekt, där Sverige deltog i början av 2000-talet och som mynnade ut i ett gemensamt internationellt certifikat Europen Quality Certificate.