Lokal och utrustning

Kvalitén på resurser spelar en viktig roll i Övningsföretaget. Ett trevligt rum med ny teknologi är attraktivt för deltagarna. Ett Övningsföretag bör drivas som ett riktigt företag så långt detta är möjligt och helst inte vara beläget i ett vanligt traditionellt klassrum, Om detta inte är möjligt bör ändå klassrummet utformas så företagslikt det går. Deltagarna bör känna att de är en del av något annorlunda än den traditionella undervisningen. Det optimala är att Övningsföretaget bemannas med minst 15 och max 25 ”anställda”, som fördelas på alla avdelningar.

Det är bäst om olika avdelningar kan markeras med skyltar, så att deltagarna upplever att de arbetar med arbetsuppgifter som är knutna till avdelningar som inköp, försäljning, ekonomi eller personal. Genom att praktisera på de olika avdelningarna, får deltagarna en överblick över hela företagets administration. Detta ger i sin tur en flexibilitet att kunna ta olika roller inom ett verkligt företags administration, vare sig det gäller att starta eget företag eller verka inom större eller mindre företag eller organisationer.

För att Övningsföretaget skall fungera som ett riktigt företag i så stor utsträckning som möjligt, krävs en viss uppsättning av kontorsutrustning, vilken kan certifieras enligt en internationell standard. Se utförlig information under fliken Certifiering.

Handledarrollen (det pedagogiska stödet)

En handledare i ett Övningsföretag har dubbla roller, dels som handledare/coach åt sina deltagare, men också som Övningsföretagets VD eller vice VD om flera handledare arbetar tillsammans. För bästa resultat rekommenderas att minst två handledare är involverade i Övningsföretagets verksamhet.

Handledarna har ett omväxlande uppdrag eftersom lärprocessen uppstår i affärhändelserna och processerna i Övningsföretaget. Till skillnad från en lärsituation i traditionell utbildningsmodell, där läraren kontrollerar vad som händer i klassrummet, styrs Övningsföretagets arbete av (Övningsföretags-) marknaden och marknadens initiativ påverkar vad som händer i företaget. Alla affärsprocesser och informationsflöden som uppkommer genom handel mellan företag ger träningsmöjligheter för deltagarna. Dokument skapas i alla led i affärshändelsen, t ex offert, avtal, order, följesedel, faktura och ev. påminnelse om betalning.

Underlag för arbetsuppgifter och "problem" i Övningsföretaget skapas genom de affärer de ”anställda” har med leverantörer och kunder, både på den nationella och den internationella marknade. Alla situationer, vare sig de är lyckade eller misslyckade, blir en viktig del av inlärningsprocessen. Att misslyckas är en effektiv drivkraft till kompetensutveckling, särskilt när den sker i en skyddad miljö i Övningsföretaget.